بابام تو اداره شلوارش پاره شده
بعد رفته یه شلوار دیگه خریده که ۱۵ سانت بلنده !!!!
اومده به مامانم میگه کوتاش کن
مامان گفت : کار دارم …
رفت به آجیم گفت : میتونی شلوارمو کوتاه کنی ۱۵ سانت ؟؟
گفت : بابایی من درس دارم فردا امتحان دارما …
هیچی دیگه نشست و خودش ۱۵ سانت کوتاش کرد !!
بعد شب که همه خواب بودن
مامانم دلش سوخت, با خودش گفت صبح میره سرکار,شلوار نداره.
رفت ۱۵ سانت کوتاش کرد !!!
اول صبح هم که هیشکی بیدار نبود خواهرم هم ۱۵ سانت کوتاش کرد !!!!!
هیچی دیگه امروز بابام با شورت رفت سرکار.