وقتی که مُردم
روی سنگ قبرم بنویسید
.
.
هر کی زندست خره