اگر بخواهم پرنده را محبوس کنم، قفسی به بزرگی آسمان می‌سازم.