یک سیب افتاد و 
                  جهان از قانون جاذبه باخبر شد
ولی هزاران جسد افتاد و بشر معنی انسانیت را درک نکرد ...

 
چارلی چاپلین