نام اعدادنجومی وتعدادصفری که پشت عددشون هست رو تا حالا شنیده بودی؟
شاید تا الان نهایتاً تیلیاردر رو شنیده باشید!
حالا دقت کنید:


تعدادصفر نام
6 میلیون
9 میلیارد
12 بیلیون
15 بیلیار
18 تیریلیون
21 تیریلیار
24 کیزیلیون
27 کیزیلیار
30 سینكلیون
33 سینكلیار
36 سیزیلیون
39 سیزیلیار
42 سیتلیون
45 سیتلیار
48 ویتلیون
51 ویتلیار
54 تیفلیون
57 تیفلیار
60 دیشلیون
63 دیشلی

دیشلیونر بشی بلند صلوات بفرست...