شبا 99 درصد مغزم موافقه بخابم
اما اون یک درصد باقیمونده میگه بیا درمورد اینکه چرا پنگوئنا زانو ندارن فکر کن !