یک ضرب المثل معروف ژاپنی:
If one can do it, I can do it
If no one can do it, I must do it
یک ضرب المثل معروف شیرازی:
Kako, if one can do it, kho let him do it.
If no one can do it, kho lamassab how can I do it?!