سعی برای بهتر بودن ، بهتر از این است که وانمود کنی که بهترینی !