کسانی که به آنان عشق می ورزیم 
از بیشترین قدرت برای آزردن ما برخوردارند . . .