هرگز داشته هایت را به نداشته هایت نفروش
شاید وقتی به نداشته هایت رسیدی
 حسرت داشته هایی را بکشی که ارزان فروختی . . .