"بهترین واژه ی بی تکرار 
 بلندترین شعر عاشقانه ی من 
 اولین معشوقه ی من 
 تنها تکیه گاه شبهای تاریکی 
 بزرگیت را نمیتوان در این واژه ها توصیفت کرد... "