آیا می دانید، چرا خوشبخت بودن مشکل است؟!

چون از رها کردن چیزهایی که باعث غمگینی ما می شود، سرباز می زنیم ! 

 چون کلید خوشبختی خودمان را، در جیب دیگران قرار داده ایم و باور نداریم که خوشبختی مان در دستان خودمان است !

کلید خوشبختی، درک این واقعیت است که آنچه برای شما رخ می دهد مهم نیست بلکه چگونگی پاسخ شما مهم است؛ 

خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد بلکه کسی است که با مشکلاتش، مشکلی ندارد...! 
 
به امید آنڪه فردایی شاد شاد داشته باشین سرشار از حس خوشبختی