دو قشر از مردم همیشه بدبختن
یکی اونایی که 
حرف هیچکس رو گوش نمیدن
یکی هم اونایی که 
حرف همه رو گوش میدن . . .