آقا کسی خودکار داره؟؟؟؟این فرشته سمت راست من هست...
خودکارش تموم شد باز