دنیا دو روز است
و ما هم رهگذری هستیم
در این طلوع و غروب مهربان باش
و با تمام عشق
زندگی را احساس کن 
شاید فردا
دنیا باشد ولی ما نباشیم !!