اگرقرارباشد خوبی ما،
وابسته به رفتاردیگران باشد..
این دیگرخوبی نیست؛
بلکه معامله است...
می شود پروانه بود و
به هرگلی نشست..
اما بهتراست مهربان بود
وبه هردلی نشست..!!