پیشگیری از آفت دهان


با تحقیق زیاد ب این نتایج رسیدم... فقط مد نظر داشته باشید علت وقوع همچین بیماری هنوز نامشخصه و با بالاتر رفتن سن کمتر و تموم میشه پس با پیشگیری و درمان های طبیعی میتونید از درد این بیماری کم کنید